Ovo je Ugovor između Vas i tvrtke iON Dimension Communactions (u daljnjem tekstu: iON). Ovim Ugovorom se utvrđuju uvjeti i odredbe koji se odnose na Vaše korištenje video i audio programa i drugih usluga koje pruža iON (u daljnjem tekstu: Usluge).

Kada se pretplatite na Usluge ili korištenjem istih prihvaćate zakonsku obvezu Usluge koristiti u skladu s odredbama ovog Ugovora. AKO NISTE SUGLASNI OBAVEZATI SE OVIM UGOVOROM, NE MOŽETE SE PRETPLATITI, PRISTUPATI ILI KORISTITI USLUGE I MORATE ODMAH ZATVORITI VAŠ POSTOJEĆI NALOG USLUGA, AKO GA IMATE.

1. iON zadržava pravo naknadno izmijeni ugovorni obujam po vlastitu nahođenju, u bilo koje vrijeme. iON će vas obavijestiti o svim promjenama ugovora tako što će vam poslati e-mail na Vašu primarnu e-mail adresu. Vi prihvaćate da ćete redovito posjećivati internet stranicu Usluga kako biste bili upućeni u sve promjene objavljene na toj stranici, a Vaš daljnje korištenje Usluga nakon svih izmjena će značiti da ste te promjene prihvatili. Ako se ne slažete s nekom od promjena, morate odmah zatvorite vaš nalog preko kojeg koristite Usluge.

2. Na temelju podataka kojim raspolaže iON, Vi prihvaćate i slažete se da je pristup i korištenje Usluga zabranjen na bilo kojoj lokaciji koja nije adresa dostavljanja Usluga (vaša adresa za naplatu). Predviđeno je koristiti i gledati Usluge samo u privatnosti Vašega doma.

3. Vi tvrdite i jamčite da ste punoljetni (najmanje 18 ili 19 godina starosti) na teritoriju gdje boravite i posjedujete zakonsko pravo i mogućnost da stupite u ugovorni odnos i koristiti Usluge sukladno Ugovoru.

4. Kao vlasnik naloga Usluga, odgovorni ste za Vaš nalog i održavanje svih korisničkih imena i zaporki unutar Vašeg nalog. Vi ste isključivo odgovorni za sva događanja koja nastaju unutar naloga. Odgovorni ste održavati povjerljivost podataka naloga i svih korisničkih imena i zaporki unutar njega. Suglasni ste da odmah obavijestite iON, u slučaju svakog neautoriziranog korištenja naloga ili korisničkih imena ili zaporki koje pripadaju vašem nalogu ili bilo kakvog ugrožavanja sigurnosti; prihvaćate da pružite podršku iON-u ako se to od nalogaVas traži u cilju zaustavljanja i/ili rješavanja narušene sigurnosti.

5. Slažete se da iON i / ili njegovi predstavnici imaju pravo preuzeti, koristiti i otkriti Vaše osobne podatke koje ste predali iON-u i / ili njegovim predstavnicima tijekom uspostavljanja Usluga. Također se slažete da iON i / ili njegovi predstavnici imaju pravo otkriti takve informacije na povjerljiv način njihovim dobavljačima sadržaja (i njihovim predstavnicima i dobavljačima) u cilju provođenja marketinškog istraživanja o korištenju Usluga i davanju odgovora na komentare korisnika u vezi sa sadržajem Usluga.

6. Slažete se da ćete davati aktualne, točne i potpune korisničke informacije koje iON zahtjeva tijekom registracije ili ukoliko iON ili njegovi predstavnici to od Vas traže i prihvaćate da u najkraćem roku obavijestite iON o svim promjenama u vezi s Vašim podacima kako bi podaci ostali aktualni, potpuni i točni.

7. Nakon svakog primjenjivog besplatnog probnog razdoblja Usluga, slažete se da ćete platiti sve naknade i troškove (i primjenjive poreze) koji nastaju i odnose se na pribavljanje i/ili korištenje Usluga na primjenji Vašem nalog, sukladno cijenama i politikom naplate koju povremeno određuje iON. Takve cijene i politike iON postavlja na internet stranicu Usluga ili dostavlja Vama. Besplatni probni periodi (ako su primjenjivi) nude se isključivo u vezi s Vašom prvom pretplatom i ne mogu se ponovno primijeniti na Usluge. Prvi period naplate na Vašem nalogu Usluga počinje na datum preuzimanja STB uređaja.

8. Popusti ili krediti usluge primjenjivi su samo na ugovore na određeno, a ako ih ima, opisani su na internet stranici Usluga.

9. Postojeće opcije naplate i plaćanja mogu varirati ovisno od Vaše adrese za naplatu ili drugih faktora i iON zadržava pravo izmjene prihvatljivog načina plaćanja u bilo koje vrijeme, po vlastitom nahođenju. Ako su troškovi uključeni u iON račun, takvi troškovi će biti naplaćeni na datum prikazan na računu. Ako iON ne dobije uplatu do prikazanog datuma, obračunavat se kamatna stopa na preostali iznos prikazana na računu ili, ako račun ne pokazuje kamatnu stopu, zatezna kamata od 2% mjesečno. Ako se autorizacija za naplatu Vašeg računa (u daljnjem tekstu: Tekući račun) u banci (ili drugoj financijskoj instituciji), tamo gdje je moguće, vrati kao neuspješna, iON zadržava pravo da Vaš račun tereti naknadom od 25,00 $ za odbijenu transakciju i primjenjive poreze.

10. Vaše pravo koristiti Usluge je uvjetovano svim ograničenjima koje postavlja izdavač platne kartice ili financijska institucija, tamo gdje je to primjenjivo. Korištenjem kreditne kartice, Tekućeg računa, ili druge metode plaćanja, vi isključivo ovlašćujete iON ili njegove predstavnike da naplate sve naknade i troškove koje ste napravili pod ovim Ugovorom putem kreditne kartice, računa u banci ili drugim metodama plaćanja i takvo ovlaštenje će nadživjeti raskidanje ovog ugovora sve dok se svi troškovi napravljeni tijekom trajanja Ugovora ne izmire. Ako koristite kreditnu karticu, Tekući račun ili drugi način plaćanja i iON ne primi isplatu od izdavača kartice ili njegovih predstavnika, financijske institucije ili njezinih predstavnika, ili putem drugog načina plaćanja, tamo gdje je primjenjivo, suglasni ste isplatiti sva dugovanja onda kada iON to zahtjeva.

11. U slučaju da iON ne izda račun ili priznanicu na koju imate pravo sukladno ovom Ugovoru, to ne utječe na Vašu dužnost platiti nastale troškove. Ako ne obavijestite iON o svim pogreškama, nepoklapanje ili nepravilnostima naplate u razdoblju od 90 dana nakon što se ta naplata prvi put pojavi na Vašem računu ili izvatku, smatrat će se da takvu naplatu prihvaćate u svakom smislu. Ne ograničavajući se na bilo što drugo u ovom Ugovoru, suglasni ste da iON oslobađate svih odgovornosti i potražnje o gubitku koje su rezultat pogreške, nepodudaranja ili nepravilnosti, a koje nisu prijavljene iON-u u razdoblju od 90 dana od dana izdavanja primjenjivog računa ili priznanice.

12. U slučaju prestupničkih optužbi suglasni ste platiti sve troškove koje ovim Ugovorom ili njegovim provođenjem nameće iON uključujući, između ostalog, naknade za odvjetnike.

13. Usluge ovise od odgovarajuće opreme i kapaciteta i prema tome nisu sve Usluge dostupne na svim lokacijama.

14. Kako bi vam Usluge bile dostupne potrebno je imati aktivnu i brzu internet uslugu.

15. Vaša je odgovornost postarati se da Vaša oprema i softver zadovoljavaju minimalne sistemske kriterije koje iON smatra potrebnim za pristupanje Uslugama. Potvrđujete da iON vremenom može izmijeniti minimalne kriterije, sa ili bez obavijesti, po vlastitom nahođenju.

16. Za aktiviranje Usluge, od Vas se zahtjeva pretplatiti se i održavati minimalnu razinu programa (poput osnovnog programskog paketa). iON će objaviti na internet stranici Usluga koji su minimalne razine programa. Potvrđujete da iON može vremenom promijeniti minimalne razine programa, sa ili bez obavijesti, po vlastitom nahođenju.

17. Konačna potvrda da su Usluge dostupne se ne može izdati sve dok se iON set top box (ili više njih) i komponente koje idu uz njega (daljinski upravljač, kabeli i žice) ne instaliraju u Vašem stambenom objektu.

18. iON ne jamči da će Usluge funkcionirati sa svom opremom ili softverom uključujući, između ostalog, sve tipove televizorskih uređaja, Internet pristup ili opremu za mreže, daljinske upravljače, komponente za kućno kino ili drugu audio/vizualnu opremu.

19. Suglasni ste da neki od programa koje Usluge nude mogu biti blokirani u nekom vremenskom periodu u Vašem području prijema signala uslijed restrikcija koje nameće dobavljač programa ili drugih razloga. U nekim situacijama, biti će ponuđen alternativni program da nadomjesti blokirane.

20. Suglasni ste da iON ima pravo uspostaviti opću praksu i ograničenja u pogledu zabrinjavajućeg korištenja Usluga. Opća praksa i ograničenja će biti objavljena na internet stranici Usluga ili inače dostavljena Vama. Potvrđujete da takva praksa i ograničenja mogu se razlikovati za razne tipove Usluga i mogu biti uspostavljena na različiti način za različite korisnike na temelju faktora koje određuje iON po vlastitom nahođenju. iON zadržava pravo da praksu i ograničenja promijeni u bilo koje vrijeme, po vlastitom nahođenju, sa ili bez obavijesti. Pored toga prihvaćate da nepoštivanje takve prakse ili prekoračenje takvih ograničenja dovodi do suspenzije, ograničenja ili gašenja naloga ili nametanja dodatnih troškova.

21. Suglasni ste da iON, njegovi zaposlenici, posrednici, dobavljači i predstavnici pristupe Vašem privatnom objektu i opremi, provodnicima i komponentama u cilju instaliranja, održavanja, provjeravanja, popravljanja ili uklanjanja Usluge i iON Set Top Box uređaja. Pristup vašem stambenom objektu biće ugovaran u ono vrijeme koje je prikladno iON-u i Vama.

22. Morate osigurati odgovarajuće mjesto za instalaciju iON digitalnog Set Top Box uređaja na 2 metra od televizora i drugih audio / vizualnih komponenti (na način koji je odredio iON). Mjesto za instalaciju iziskuje umjerenu ventilaciju i zaštitu od moguće štete, krađe ili gubitka digitalnog iON Set Top Box-a.

23. Dodatni troškovi nastaju kada iON treba instalirati posebnu opremu ili provodnike i time pokrije neočekivane troškove uvođenja Usluge u Vašim prostorijama, ili kada se premještaju, mijenjaju, izmeštaju ili ponovno instaliraju Usluge ili iON Set Top Box uređaji u Vašim prostorijama.

24. Suglasni ste da iON nije odgovoran za bilo kakva oštećenja ili gubitke u Vašem stambenom objektu koja mogu nastati uslijed instalacije, namještanja, održavanja ili uklanjanja Usluga ili iON Set Top Box-a, ili uslijed drugih usluga koje se pružaju unutar Vašeg stambenog objekta.

25. Ni u kom slučaju iON nije odgovoran ili obvezan nadoknaditi ili riješiti sve prigovore, oštećenja, gubitke ili troškove uključujući, između ostalog, izgubljenu plaću ili propušten posao, u slušaju da je termin za instalaciju ili održavanje Usluga propušten, bilo od strane iON -a ili treće osobe.

26. iON neće snositi odgovornost za promjene koje ste vi napravili na provodnicima Usluge, iON Set Top Box-u ili drugim aspektima Usluga. Ako neka od tih promjena zahtjeva zakazivanje servisiranja ili popravak, iON će naplatiti trošak tih usluga.

27. Prihvaćate i slažete se, osim ako je Ugovorom izričito drugačije predviđeno, da iON nije odgovoran za instalaciju, uvođenje, održavanje ili podršku sve opreme koja je u Vašem vlasništvu, uključujući između ostalog svu opremu ili softver koja se koristi zajedno s Uslugama.

28. Ako iznajmite iON Set Top Box od iON-a, iON je u svakom trenutku njegov vlasnik i time prihvaćate da nećete prodavati, prebacivati, iznajmljivati, koristiti za svoju dobit ili zaduživati iON Set Top Box ili njegove dijelove.

29. Korisnički servis iON Usluga će pružati pomoć telefonom unutar razumnih mogućnosti pozivanjem telefonskog broja tijekom radnog vremena naznačenog na internet stranici Usluga. Pomoć je ograničena na Vaše probleme korištenja Usluga i ne mora se odnositi na probleme u vezi s određenom opremom ili softverom, koje navodi iON, po vlastitom nahođenju. Prihvaćate da se neke usluge pružanja podrške mogu naplaćivati onako kako je odredio iON. iON ne može jamčiti rješavanje svakog problema ili prekida Usluge.

30. Prihvaćate i slažete se da Vam s vremena na vrijeme iON šalje novosti i obavijesti u vezi s Uslugama na e-mail adresu preko koje ste se registrirali.

31. Tijekom važenja ovog Ugovora, iON će davati, kao opciju, daljinsku ili terensku podršku dijagnosticiranja (uključujući i opciju da iON popraviti ili zamijeniti opremu loše izrade ili materijala) za iON Set Top Box uređaje koje posjeduje iON.

32. Tijekom važenja ovog Ugovora, iON će davati, kao opciju, daljinsku ili terensku podršku dijagnosticiranja za iON Set Top Box koji Vi posjedujete. Međutim, postoji mogućnost dodatnih troškova u slučaju terenske podrške takvih iON Set Top Box uređaja.

33. Prihvaćate da vam određeni sadržaj programa, informacije i materijal dostupan putem Usluga može biti uvredljiv ili neprikladan i prihvaćate da iON nije odgovoran ili obvezan za bilo kakvu štetu nanesenu vama ili trećoj osobi koja je posljedica uvredljivog ili neprikladnog sadržaja. iON predlaže da maloljetna lica koja koriste ove Usluge nadgleda odrasla osoba.

34. Slažete se da ni u jednom trenutku nećete pokušati da:

a. prijevarom pristupiti zaključanim ili djelomičnim programima Usluge ili pristupiti bilo kojim programima ili djelomičnim programima Usluge bez prethodne registracije na takve usluge i plaćanja odgovarajuće naknade i troškova iON-u;

b. modificirati ili namještati iON Set Top Box ili bilo koje drugi uređaj Usluga kako biste izbjegli naknadu ili troškove ili u bilo koje druge svrhe;

c. koristite Usluge sa lokacije koja nije Vaša adresa za naplatu;

d. preprodajete, distribuirate, iznova distribuirate, javno izlažete ili izvodite, izdajete, emitirate ili prenosite bilo kakav dio, primjenu ili pristup Usluga;

e. dijelite svoj broj telefona i PIN Usluga ili bilo koji dio, primjenu ili pristup, Usluga trećem licu sem onim članovima Vašeg stambenog objekta kojima ste vi dozvolili koristiti Usluge;

f. zloporabite ili koristite bilo koji dio Usluga u komercijalne svrhe ili kao promidžbeni materijal;

g. koristiti Usluge kako biste napravili ili sastavili kolekciju, bazu podataka ili datoteku sadržaja;

h. prijevarom pristupate, reprogramirate, dešifrirate, mijenjate, modificirate ili utječete na bilo koji vid Usluga;

i. skenirate ili povezujete drugi računalni sustav;

j. ometate ili zaobilazite računalne ili mrežne procedure za identificiranje;

k. sudjelujete u neovlaštenom pristupu mreži ili računalu;

l. izvozite opremu, softver ili podatke izvan Kanade i Sjedinjenih Država i time kršite primenjive propisa o kontroli izvoza;

m. objavljujete, šaljete, reproducirate, distribuirate ili drugačije prenosite informacije ili materijale gdje takva aktivnost može prouzročiti građansku odgovornost, ili drugačije krši ili pomaže drugima da krše prava iON-a ili treće osobe; takvi prekršaji uključuju, između ostalog, sudjelovanje u narušavanju autorskih prava, krivotvorenju zaštitnog znaka, patenata, pronevjeri trgovačkih tajni i kleveti;

n. objavljujete, šaljete, reproducirate, distribuirate ili drugačije prenosite informacije ili materijale gdje takva aktivnost pripada kaznenom dijelu, ili drugačije sudjeluje ili pomaže drugima da sudjeluju u kaznenom dijelu; takvi prijestupi su, između ostalog, neovlašteno korištenje računala, kleveta, razvrat, dječja pornografija, uznemiravanje, praćenje, širenje prijetnje, prijestupi unutar podataka i prijevara;

o. sudjelujete i pomažete drugima da se uključe u aktivnosti koje na drugi način krše uspostavljene ili prihvaćene načine ponašanja na mreži, krše primenjive statute, često postavljana pitanja, politike, pravila ili smjernice iON-a ili trećih osoba, ometaju ili ugrožavaju integritet, poslovnu ili sigurnosni politiku Usluga ili bilo kojeg televizijskog ili internet sustava, izazivaju žalbe drugih Usluga, televizijskih ili internet korisnika ili trećih osoba, suprotne zakonu ili pravilima, po vlastitom rasuđivanju iON-a, ili su na drugi način nepoželjne.

p. na drugi način kršite prihvatljivu politiku iON-a;

q. koristite ili registrirate sve što predstavlja iON-ov zaštitni znak, trgovačko ime, uniforme, logo, uključujući između ostalog i svaki takav zaštitni znak, ime, uniformu ili znak koji se prikazuje na kanalima Usluga ili internet stranici koju koristi iON, bez pismene dozvole iON -a; ili

r. dozvoljavate, pomažete ili potičete treću osobu ili entitet da se uključi u gorepomenute aktivnosti

35. Ako u bilo kojem trenutku svjedočite bilo kakvom kršenju, bilo od strane osobe ili entiteta, pravila o prihvatljivom korištenju iz članka 34, a uključuje vaš nalog, slažete se da ćete o tome odmah obavijestiti iON na onaj način koji određuje internet stranica Usluga i pružiti iON-u pomoć, gdje je zatraženo, u cilju zaustavljanja i/ili sprječavanja takvog kršenja.

36. Bez osporavanja svih prava iON-a da suspendira, zabrani ili ugasi vaš nalog Usluga osim ako nije drukčije određeno Ugovorom, iON ima pravo suspendirati, zabrani ili ugasi vaš nalog Usluga bez upozorenja ako ste, po vlastitom i potpunom nahođenju iON- a, prekršili bilo koje pravilo prihvatljivog korištenja određeno u članku 34. Prihvaćate i slažete se da iON neće biti odgovoran ili obvezan prema Vama ili trećim osobama za svaku suspenziju, zabranu ili gašenje računa.

37. iON vam dodjeljuje ograničeno, neekskluzivno, neprenosivo, povratno pravo primati sadržaj Usluga, ograničeno Vašim poštovanjem uvjeta i odredbi ovog Ugovora uključujući, između ostalog, politiku prihvatljivog korištenja Usluga.

38. Prihvaćate da sadržaj koji uključuje, ali se ne ograničava na, slike, glazbu, zvuk, fotografije, grafiku, tekst, softver, ili drugi materijal kojem se pristupa putem Usluga je zaštićen primjenjivim zakonima o autorskim pravima, trgovačkim markama, patentima, trgovačkim tajnama i/ili drugim pravima i zakonima o vlasništvu. Dalje prihvaćate da, osim ako ti izričito nije drugačije naznačeno ovim Ugovorom, sav sadržaj Usluga, programi, servisi, procesi, dezeni, tehnologije, materijali i sve druge stvari koje su dio Usluge vlasništvo su iON-a, njegovih davatelja licence ili dobavljača i zaštićeni su primjenjivim autorskim pravom, zaštitnim znakovima, patentima, trgovačkim tajnama i/ili drugim pravima i zakonima o vlasništvu.

39. Prihvaćate da iON ima pravo nadgledati Vaše korištenje Usluga i prikuplja, zadržava i koristi takve podatke o korištenju u cilju marketinškog istraživanja i poboljšanja usluge.

40. U slučaju da iON primi žalbu koja se odnosi na Vaše korištenje Usluga, iON ima pravo, po vlastitom i apsolutnom nahođenju i bez upozorenja ili obveze, istražiti žalbu i zabrani, suspendira ili ugasi vaš nalog/naloge.

41. Prihvaćate da iON ima pravo, bez upozorenja ili obveze, otkriti trećoj osobi sve korisničke informacije ili sav sadržaj, informacije ili materijal povezan s nalogom Usluga, ako iON dobronamjerno vjeruje da je takva mjera razumno potrebna kako bi se pružile Usluge korisnicima, osiguralo pridržavanje ili provođenje odredba ovog Ugovora, pratili zakoni ili regulative, odgovaralo na sve tvrdnje nelegalnog ponašanja ili navodnog kršenja prava treće osobe, ili kako bi zaštitio sebe ili druge.

42. Prihvaćate, u cilju održavanja ili poboljšavanja Usluga ili iz drugih poslovnih razloga, da iON ima pravo promijeniti cijene i troškove Usluga, kao i karakteristike, minimalne prohtjeve za opremu i softver, sadržaj programa i svaki drugi vid Usluga u bilo koje vrijeme bez upozorenja ili obveze, po vlastitom i potpunom nahođenju. Ako se ne slažete s takvim promjenama, jedino što vam preostaje jest da ugasite vaš nalog Usluga.

43. Bez obzira na gore navedeno, iON će koristiti razumne načine da Vas elektroničkim putem obavijesti na Vašu primarnu adresu e-pošte, za sva materijalna uvećanja periodične i regularne stope Usluga na vašem nalogu.

44. PRIHVAĆATE I SUGLASNI STE SA SLJEDEĆIM:

a. SVE USLUGE KORISTITE NA SOPSTVENI RIZIK;

b. OVE USLUGE SE PRUŽAJU PO PRINCIPU „TAKVO KAKVO JE“ I „DOK JE DOSTUPNO“;

c. ION NE GARANTIRA RAD SERVISA BEZ GREŠKE ILI PREKIDA;

d. ION I NJEGOVI DOBAVLJAČI NISU ODGOVORNI ZA GUBITAK, UKLANJANJE ILI MIJENJANJE BILO KOG PRIJENOSA ILI SADRŽAJA PROGRAMA;

e. ION NIJE ODGOVORAN ZA BILO KOJA DJELA ILI PROPUSTE TREĆIH LICA UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, PRIJETNJE, KLEVETE, NEPRISTOJNO, UVREDLJIVO ILI PROTIVZAKONITO POSTUPANJE ILI SVAKO UGROŽAVANJE TUĐIH PRAVA UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, PRAVA NA INTELEKTUALNU SVOJINU; I

f. ION NIJE ODGOVORAN ZA GUBITAK ILI OŠTEĆENJE VAŠE OPREME ILI SOFTVERA KOJE DIREKTNO ILI INDIREKTNO PROISTIČE IZ KORIŠTENJA ILI ZLOUPORABE USLUGA ILI ION SET TOP BOX-A, ILI INSTALACIJE, ODRŽAVANJA, ILI RADA USLUGA ILI ION SET TOP BOX-A.

45. ION NE POSTAVLJA UVJETE I NE JAMČI PREDSTAVE O POGODNOSTI, POUZDANOSTI, REDOSLIJEDOM, KORIŠTENJU, SIGURNOSTI, KVALITETI, KAPACITETUI, IZVEDBI, DOSTUPNOSTI, PRAVOVREMENOST ILI TOČNOSTI USLUGA, BILO KOJIH DRUGIH PROIZVODA ILI USLUGA DOBIJENIH OVIM UGOVOROM ILI MREŽOM ION-A ILI TREĆIH OSOBA. ION SE IZRIČITO ODRIČE SVIH UVJETA, JAMSTAVA I PREDSTAVA, IZRIČITIH, PREŠUTNIH ILI ZAKONSKIH UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, PODRAZUMEVANE UVJETE ILI JAMSTVA SPOSOBNOSTI TRGOVANJA, PODESNOSTI ZA POSEBNU SVRHU, ISTRAJNOST, AUTORSTVA ILI PROTIV NARUŠAVANJA PRAVA, BILO DA NASTAJE TRGOVANJEM, DJELOVANJEM, POSLOVANJEM ILI DRUGOME.

46. INTERNET STRANICA USLUGA MOŽE SADRŽATI LINKOVE KA DRUGIM INTERNETSKIM STRANICAMA. OVI LINKOVI SE NUDE ISKLJUČIVO RADI VAŠE POGODNOSTI I UKLJUČIVANJE TAKVIH LINKOVA NE PODRAZUMIJEVA ODOBRENJE, ISPITIVANJE ILI VERIFIKACIJU OD STRANE ION-A TAKVIH INTERNETSKIH STRANICA ILI INFORMACIJA KOJE ONI SADRŽE. ION NIJE ODGOVORAN ZA SADRŽAJ BILO KOJE TAKVE INTERNET STRANICE I NE PRAVI PREDSTAVE, UVJETE ILI JAMSTVA KOJE SE TIČU BILO KOJIH DRUGIH INTERNETSKIH STRANICA. AKO ODLUČITE DA DA PRISTUPITE DRUGIM INTERNETSKIM STRANICAMA, TO RADITE NA SOPSTVEN RIZIK.

47. U SLUČAJU BILO KAVOG MATERIJALNOG KRŠENJA OVOG UGOVORA OD STRANE ION-A, VAŠE EKSKLUZIVNO PRAVO ĆE BITI PRIMATI UPLATE OD ION-A ZA VAŠA KONKRETNA I DIREKTNA OŠTEĆENJA NASTALA TAKVIM KRŠENJEM, NAJVEĆE VRIJEDNOSTI JEDNAKE KOLIČINU MANJOJ OD STO DOLARA (100 $) ILI UKUPNIM TROŠKOVIMA KOJE VI PLAĆATE ION-U POD OVIM UVJETIMA U RAZDOBLJU OD (3) MJESECA I KOJA SU ISTOG TRENUTKA PRETHODILA RELEVANTNOM KRŠENJU.

48. OSIM AKO TO NIJE NAZNAČENO U ČLANKU 47, NI U KOJEM SLUČAJU ĆE ION, NJEGOVE MATIČNE I ZAVISNE KOMPANIJE, PODRUŽNICE I NJIHOVI ODGOVARAJUĆI ZVANIČNICI, RAVNATLJI, POSREDNICI, ZAPOSLENICI, DOBAVLJAČI, PREPRODAVAČI I DISTRIBUTERI (ZAJEDNO U DALJNJEM TEKSTU: "ION ENTITETI ", A POJEDINAČNO:" ION ENTITET ") ODGOVORNI ZA IZRAVNU, NEIZRAVNU, POSLJEDIČNU ILI KAZNENU ŠTETU, ILI BILO KOJE DRUGE ŠTETE ILI GUBITKE PROFITA, POSLOVNE VRIJEDNOSTI, ŠANSE, ZARADE, KORIŠTENJE PODATAKA, KOJI PROISTJEČE IZRAVNO ILI NEIZRAVNO OD ILI U VEZI SU SA OVIM UGOVOROM I USLUGAMA, BEZ OBZIRA NA TEMELJ POKRETANJA TUŽBE I ČAK I AKO JE JEDAN ILI VIŠE ION ENTITETA BILO SAVJETOVANO O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE ILI GUBITKA UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, ŠTETE ILI GUBITKE KOJI PROISTIČU IZ ILI SU NA BILO KOJI NAČIN U VEZI SA SLJEDEĆIM:

a. SADRŽAJEM USLUGA ILI BILO KOJEG MATERIJALA, INFORMACIJA ILI PODATAKA KOJI SE GLEDAJU, EMITIRAJU ILI KOJIMA SE PRISTUPA PREKO ILI PUTEM USLUGA;

b. KAŠNJENJEM, GREŠKAMA, PREKIDIMA, POGREŠKAMA, PROPUSTIMA, NEDOSTAVLJANJEM, POGREŠNIM DOSTAVLJANJEM, VIRUSIMA ILI LOŠEM PRIJENOSU BILO KOJEG SADRŽAJA, INFORMACIJE ILI MATERIJALA PREKO ILI PUTEM ION SUSTAVA ILI MREŽA ILI SUSTAVA ILI MREŽA TREĆIH LICA; ILI

c. INSTALIRANJEM, ODRŽAVANJEM, ILI UKLANJANJEM USLUGA ILI ION SET TOP BOX UREĐAJA OD STRANE ION-A ILI TREĆIH OSOBA.

49. NEKA PRAVOSUĐA NE DOPUŠTAJU ODRICANJE PRAVA OD ODREĐENIH GARANCIJA ILI UVJETA ILI OGRANIČENJE ODREĐENIH TIPOVA ODGOVORNOSTI TAKO DA NEKA ODRICANJA OD PRAVA I OGRANIČENJA NAZNAČENA OVIM UGOVOROM SE NE MORAJU ODNOSITI NA VAS.

50. Suglasni ste da ćete osloboditi svaki od iON entiteta od svih zahtjeva, tvrdnji, nagrada, djela, postupaka, oštećenja, gubitaka, naplata, troškova i naknada, uključujući pravne naknade, koje snosi ili pravi odgovarajući iON Entitet, koji je rezultat ili je u odnosu sa bilo kojim Vašim postupcima ili propustima uključujući, između ostalog, kršenje ili ne ispunjavanje uvjeta ovog Ugovora.

51. Usluge su dostupne na mjesečnoj razini ili tijekom jedne godine Ugovorom na određeno. Nakon isteka Ugovora na određeno, takav Ugovor će automatski biti obnovljen kao Ugovor mjesečne pretplate (prema aktualnim stopama naplate), osim ako ne obavijestite iON najmanje 30 dana prije isteka određenog razdoblja, na onaj način koji je naznačen na internet stranici Usluga, o Vašoj namjeri da Ugovor prekinute ili stupite u novi Ugovor na određeno (prema aktualnim stopama naplate).

52. iON ima pravo, po vlastitom nahođenju, suspendirati ili ugasi Vaš nalog Usluga, i da to stupi na snagu u svakom trenutku, bez upozorenja, iz bilo kojeg razloga uključujući, između ostalog, situacije kada:

a. bilo koji iznos koji iON dobiva od vas nije na vrijeme izmiren;

b. iON primi žalbu od treće osobe koja se odnosi na korištenje ili zloporabu Usluga na Vašem nalogu; ili

c. kršite ili ste prekršili bilo koju odredbu ili uvjet ovog Ugovora.

53. Imate pravo ugasite svoj nalog Usluga u bilo koje vrijeme tako što ćete obavijestiti iON na onaj način naznačen na internet stranici Usluga. MEĐUTIM, AKO STE POD UGOVOROM NA ODREĐENO I AKO UGASITE SVOJ NALOG USLUGA PRIJE ISTEKA UGOVORA, ILI AKO ION UGASI VAŠ NALOG IZ BILO KOJEG RAZLOGA NAVEDENOG U ODJELJCIMA (a) - (c) ČLANA 52, OD VAS ĆE SE TRAŽITI DA ISTOK TRENUTKA PLATITE TROŠAK RASKIDA UGOVORA, U ONOM IZNOSU KOJI JE NAZNAČEN NA INTERNETSKOJ STRANICI USLUGA. PRIHVATATE DA TROŠAK RASKIDA UGOVORA PRESTAVLJA PROCJENU ŠTETE KOJU TRPI ION ZBOG PRIJEVREMENOG RASKIDA UGOVORA, A NE KAZNU. iON će pokrenuti postupak raskida ugovora onog dana kada taj zahtjev dobije.

54. Ukoliko iON ne ugasli Vaš nalog Usluga iz bilo kojih razloga spomenutim u odjeljcima (a) - (c) članka 52, iON će refundirati proporcionalni dio Vaše pretplatničke mjesečne naknade Usluga za mjesec u kojem se ugovor raskida, zasnovano na datumu početka raskida ugovora. Neiskorišteni programski kredit Usluga (tamo gdje je primjenjivo) se ne može refundirati.

55. Gašenje naloga Usluga od strane Vas ili i ONa automatski raskida ovaj Ugovor.

56. U slučaju da je Vaš račun Usluga suspendiran, zaključan ili ugašen, mogu nastati dodatni troškovi.

57. Svako gašenje naloga Vas neće osloboditi obveze da izmirite bilo koji iznos koji dugujete ili druge odgovornosti koje nastaju ovim Ugovorom prije pokretanja postupka za raskid.

58. Suglasni ste vratiti sve uređaje koje posjeduje iON (iON Set Top Box i daljinske upravljače) onom stovarištu koje je odobrio iON tijekom 14 dana od dana kada je Vaš nalog Usluga ugašen, osim ako to iON nije drugačije odredio. Ako takvu opremu ne vratite sukladno gore pomenutim pravilima, ako se takva oprema vrati oštećena, ili ako ste takvu opremu dodijelili, prodali, zadužili, prenijeli ili iznajmili, prihvaćate platiti trošak opreme iON-u od 350,00 $ kao i primjenjive pristojbe. Lokacije zvaničnih stovarišta iON-a se mogu dobiti pozivanjem broja koji je iON objavio na internetskoj stranici usluga. iON nije odgovoran za uklanjanje provodnika ili zidnih ploča Vašim gašenjem naloga Usluga.

59. Ovaj Ugovor, uključujući svu dokumentaciju, internetske stranice, pravila, odredbe i politike koje se u njemu spominju, predstavlja kompletan sporazum između iON-a i Vas glede pitanja na koja se ovaj Ugovor poziva i nadživljava sve prethodne i istodobne sporazume i ugovore, bilo da su oni napravljeni elektronički, usmeno ili pisano, između iON-a i Vas i u vezi su s pitanjima ovog Ugovora.

60. Nemogućnost iON-a da inzistira ili provede strogo poštivanje bilo koje odredbe ovog Ugovora neće se tumačiti kao odricanje tih odredbi ili prava. Isto tako, tijek postupanja ili trgovačka praksa između Vas i iON-a neće djelovati na bilo koju odredbu ovog Ugovora.

61. U slučaju da se bilo koji dio ovog Ugovora smatra nevažećim ili neprimjenjivim, nevaljanim ili neprimjenjivi dio ugovora će se tumačiti sukladno primjenjivim zakonom što je točnije moguće kako bi se provela prvobitna namjera Vas ili iON-a, dok će ostatak ovog Ugovora ostati u punoj snazi.

62. Ovaj Ugovor će se tumačiti sukladno i na njega će se primjenjivati savezni zakoni Kanade i zakoni provincije kojoj pripada Vaša adresa za naplatu. Ovim putem neopozivo pristajete na isključivu nadležnost sudova takve provincije u vezi sa svim pitanjima nastalim pod ovim Ugovorom i prihvaćate da će mjesto za rezoluciju takvih pitanja biti u toj provinciji. Korištenje Usluga u bilo kojem pravosuđu koje ne priznaje sve odredbe ovog Ugovora, uključujući između ostalog ovaj odjeljak, je zabranjeno.

63. Sve reference prema iON internetskim adresama u ovom Ugovoru također obuhvaćaju sve buduće ili privremene internetske stranice koje sadrže bitno slične informacije kao i internetske stranice na koje se odnose.

64. iON ima pravo bilo kada dodjeli prava i obveze ovim Ugovorom, u potpunosti ili djelomično, bez prethodnog upozorenja. Vi ne možete dodijeliti ovaj Ugovor.

65. Ovaj Ugovor ide u prilog ili obvezuje Vas li iON i naše osobne i službene predstavnike, nasljednike i ovlaštenike.

66. Sav novčani iznos pomenut ovim Ugovorom je u kanadskim dolarima, osim ako to nije drugačije naznačeno.

67. Prava, ovlaštenja i rješenja iON-a u ovom Ugovoru uključujući, između ostalog, pravo suspendirati, ograničiti ili ugasiti nalog Usluga, dodaju se (ne zamjenjujući ih) pravima, ovlastima ili rješenjima koja mogu biti dostupna iON-u zakonski ili u kapitalu.

68. Sljedeće odredbe nadživjeti će raskid ovog Ugovora: Odjeljci 5, 7,9 do 12,21, 24, 25, 27, 28, 33,38-41 0,44-50 0,53-70 i sve druge odredbe koje svojim značenjem mogu nadživjeti raskid ovog Ugovora.

69. Slažete se da nema ni jedan zajednički pothvat, partnerstvo, zaposlenje ili poslovni odnos između Vas i iON-a naznačen u Ugovoru ili korištenjem Usluga.

70. Naslovi odjeljaka u ovom Ugovoru samo predstavljaju pogodnost i nemaju zakonski ili ugovorni učinak.

Naša lokacija

  • Adresa: 23811 Washington Ave. Suite 110
    Murrieta, CA 92562 U.S.A.
  • Telefon: 1.703.768.2746
  • Fax: 1.703.768.5056
  • Email: info@i-on.tv

  • Besplatna info-linija: 1.888.768.3862