Ovo je Ugovor između vas i korporacije iON Dimension Communactions (u daljem tekstu: iON). Ovim Ugovorom se utvrđuju uslovi i odredbe koji se odnose na vaše korišćenje video i audio programa i drugih usluga koje pruža iON (u daljem tekstu: Usluge).

Kada se pretplatite na Usluge ili korišćenjem istih prihvatate zakonsku obavezu da Usluge koristite u skladu sa odredbama ovog Ugovora. AKO NISTE SAGLASNI DA SE OBAVEŽETE OVIM UGOVOROM, NE MOŽETE SE PRETPLATITI, PRISTUPATI ILI KORISTITI USLUGE I MORATE ODMAH ZATVORITI VAŠ POSTOJEĆI NALOG USLUGA, AKO GA IMATE.

1. iON zadržava pravo da naknadno izmeni ugovorni obim sopstvenim nahođenjem, u bilo koje vreme. iON će vas obavestiti o svim promenama ugovora tako što će vam poslati e-mail na vašu primarnu e-mail adresu. Vi prihvatate da ćete redovno posećivati internet stranicu Usluga kako biste bili upućeni u sve promene objavljene na toj stranici, a vaše dalje korišćenje Usluga nakon svih izmena će značiti da ste te promene prihvatili. Ako se ne slažete sa nekom od promena, morate odmah da zatvorite vaš nalog preko kojeg koristite Usluge.

2. Na osnovu podataka kojim raspolaže iON, vi prihvatate i slažete se da je pristup i korišćenje Usluga zabranjen na bilo kojoj lokaciji koja nije adresa dostavljanja Usluga (vaša adresa za naplatu). Predviđeno je koristiti i gledati Usluge samo u privatnosti vašeg doma.

3. Vi tvrdite i garantujete da ste punoletni (najmanje 18 ili 19 godina starosti) na teritoriji gde boravite i posedujete zakonsko pravo i mogućnost da stupite u ugovorni odnos i koristite Usluge u skladu sa Ugovorom.

4. Kao vlasnik naloga Usluga, odgovorni ste za vaš nalog i održavanje svih korisničkih imena i lozinki u okviru vašeg naloga. Vi ste isključivo odgovorni za sva dešavanja koja nastaju u okviru vašeg naloga. Odgovorni ste da održavate poverljivost podataka naloga i svih korisničkih imena i lozinki u okviru njega. Saglasni ste da odmah obavestite iON, u slučaju svakog neautorizovanog korišćenja vašeg naloga ili korisničkih imena ili lozinki koje pripadaju vašem nalogu ili bilo kakvog ugrožavanja bezbednosti; slažete se da pružite podršku iON-u ako se to od vas traži u cilju zaustavljanja i/ili rešavanja narušene bezbednosti.

5. Slažete se da iON i/ili njegovi predstavnici imaju pravo da preuzmu, koriste i otkriju vaše lične podatke koje ste predali iON-u i/ili njegovim predstavnicima tokom uspostavljanja Usluga. Takođe se slažete da iON i/ili njegovi predstavnici imaju pravo da otkriju takve informacije na poverljiv način njihovim dobavljačima sadržaja (i njihovim predstavnicima i dobavljačima) u cilju sprovođenja marketinškog istraživanja o korišćenju Usluga i davanju odgovora na komentare korisnika u vezi sa sadržajem Usluga.

6. Slažete se da ćete davati aktuelne, tačne i potpune korisničke informacije koje iON zahteva tokom registracije ili ukoliko iON ili njegovi predstavnici to od vas traže i slažete se da u najkraćem roku obavestite iON o svim promenama u vezi sa vašim podacima kako bi podaci ostali aktuelni, potpuni i tačni.

7. Nakon svakog primenjivog besplatnog probnog perioda Usluga, slažete se da ćete platiti sve naknade i troškove (i primenjive poreze) koji nastaju i odnose se na pribavljanje i/ili korišćenje Usluga na vašem nalogu, u skladu sa cenama i politikom naplate koju povremeno određuje iON. Takve cene i politike iON postavlja na internet stranicu Usluga ili dostavlja vama. Besplatni probni periodi (ako su primenjivi) nude se isključivo u vezi sa vašom prvom pretplatom i ne mogu se ponovo primeniti na Usluge. Prvi period naplate na vašem nalogu Usluga počinje na datum preuzimanja STB uređaja.

8. Popusti ili krediti usluge primenjivi su samo na ugovore na određeno, a ako ih ima, opisani su na internet stranici Usluga.

9. Postojeće opcije naplate i plaćanja mogu da variraju u zavisnosti od vaše adrese za naplatu ili drugih faktora i iON zadržava pravo da izmeni prihvatljiv način plaćanja u bilo koje vreme, po sopstvenom nahođenju. Ako su troškovi uključeni u iON račun, takvi troškovi će biti naplaćeni na datum prikazan na računu. Ako iON ne dobije uplatu do prikazanog datuma, obračunavaće se kamatna stopa na preostali iznos prikazana na računu ili, ako račun ne pokazuje kamatnu stopu, zatezna kamata od 2% mesečno. Ako se autorizacija za naplatu vašeg računa (u daljem tekstu: Tekući račun) u banci (ili drugoj finansijskoj instituciji), tamo gde je moguće, vrati kao neuspešna, iON zadržava pravo da vaš račun tereti naknadom od $25,00 za odbijenu transakciju i primenjive poreze.

10. Vaše pravo da koristite Usluge je uslovljeno svim ograničenjima koje postavlja izdavač platne kartice ili finansijska institucija, tamo gde je to primenjivo. Korišćenjem kreditne kartice, Tekućeg računa, ili druge metode plaćanja, vi isključivo ovlašćujete iON ili njegove predstavnike da naplate sve naknade i troškove koje ste napravili pod ovim Ugovorom putem kreditne kartice, računa u banci ili drugim metodama plaćanja i takvo ovlašćenje će nadživeti raskidanje ovog ugovora sve dok se svi troškovi napravljeni tokom trajanja Ugovora ne izmire. Ako koristite kreditnu karticu, Tekući račun ili drugi način plaćanja i iON ne primi isplatu od izdavača kartice ili njegovih predstavnika, finansijske institucije ili njenih predstavnika, ili putem drugog načina plaćanja, tamo gde je primenjivo, saglasni ste da isplatite sva dugovanja onda kada iON to zahteva.

11. U slučaju da iON ne izda račun ili priznanicu na koju imate pravo u skladu sa ovim Ugovorom, to ne utiče na vašu dužnost da platite nastale troškove. Ako ne obavestite iON o svim greškama, nepoklapanjima ili nepravilnostima naplate u periodu od 90 dana nakon što se ta naplata prvi put pojavi na vašem računu ili izvodu, smatraće se da takvu naplatu prihvatate u svakom smislu. Ne ograničavajući se na bilo šta drugo u ovom Ugovoru, saglasni ste da iON oslobađate svih odgovornosti i potražnje o gubitku koje su rezultat greške, nepoklapanja ili nepravilnosti, a koje nisu prijavljene iON-u u periodu od 90 dana od dana izdavanja primenjivog računa ili priznanice.

12. U slučaju prestupničkih optužbi saglasni ste da platite sve troškove koje ovim Ugovorom ili njegovim sprovođenjem nameće iON uključujući, između ostalog, naknade za advokate.

13. Usluge zavise od odgovarajuće opreme i kapaciteta i prema tome nisu sve Usluge dostupne na svim lokacijama.

14. Kako bi vam Usluge bile dostupne potrebno je da imate aktivnu i brzu internet uslugu.

15. Vaša je odgovornost da se postarate da vaša oprema i softver zadovoljavaju minimalne sistemske kriterijume koje iON smatra potrebnim za pristupanje Uslugama. Potvrđujete da iON vremenom može da izmeni minimalne kriterijume, sa ili bez obaveštenja, po sopstvenom nahođenju.

16. Da biste aktivirali Usluge, od vas se zahteva da se pretplatite i održavate minimalni nivo programa (poput osnovnog programskog paketa). iON će objaviti na internet stranici Usluga koji su minimalni nivoi programa. Potvrđujete da iON može vremenom da promeni minimalne nivoe programa, sa ili bez obaveštenja, po sopstvenom nahođenju.

17. Konačna potvrda da su Usluge dostupne se ne može izdati sve dok se iON set top box uređaj (ili više njih) i komponente koje idu uz njega (daljinski upravljač, kablovi i žice) ne instaliraju u vašem stambenom objektu.

18. iON ne garantuje da će Usluge funkcionisati sa svom opremom ili softverom uključujući, između ostalog, sve tipove televizorskih uređaja, Internet pristup ili opremu za mreže, daljinske upravljače, komponente za kućni bioskop ili drugu audio/vizuelnu opremu.

19. Saglasni ste da neki od programa koje Usluge nude mogu biti blokirani u nekom vremenskom periodu u vašoj oblasti prijema signala usled restrikcija koje nameće dobavljač programa ili drugih razloga. U nekim situacijama, biće ponuđen alternativni program da nadomesti blokirane.

20. Saglasni ste da iON ima pravo da uspostavi opštu praksu i ograničenja u pogledu zabrinjavajućeg korišćenja Usluga. Opšta praksa i ograničenja će biti objavljena na internet stranici Usluga ili u suprotnom dostavljena vama. Potvrđujete da takva praksa i ograničenja mogu da se razlikuju za različite tipove Usluga i mogu biti uspostavljena na različiti način za različite korisnike na osnovu faktora koje određuje iON po sopstvenom nahođenju. iON zadržava pravo da praksu i ograničenja promeni u bilo koje vreme, po sopstvenom nahođenju, sa ili bez obaveštenja. Pored toga prihvatate da nepoštovanje takve prakse ili prekoračenje takvih ograničenja dovodi do suspenzije, ograničenja ili gašenja vašeg naloga ili nametanja dodatnih troškova.

21. Saglasni ste da iON, njegovi zaposleni, posrednici, dobavljači i predstavnici pristupe vašem privatnom objektu i opremi, provodnicima i komponentama u cilju instaliranja, održavanja, proveravanja, popravljanja ili uklanjanja Usluge i iON Set Top Box uređaja. Pristup vašem stambenom objektu biće ugovaran u ono vreme koje je prikladno iON-u i vama.

22. Morate obezbediti odgovarajuće mesto za instalaciju iON digitalnog Set Top Box uređaja na 2 metra od vašeg televizora i drugih audio/vizualnih komponenti (na način koji je odredio iON). Mesto za instalaciju iziskuje umerenu ventilaciju i zaštitu od moguće štete, krađe ili gubitka digitalnog iON Set Top Box-a.

23. Dodatni troškovi nastaju kada iON treba da instalira posebnu opremu ili provodnike i time pokrije neočekivane troškove uvođenja Usluge u vašim prostorijama, ili kada se premeštaju, menjaju, izmeštaju ili ponovo instaliraju Usluge ili iON Set Top Box uređaji u vašim prostorijama.

24. Saglasni ste da iON nije odgovoran za bilo kakva oštećenja ili gubitke u vašem stambenom objektu koja mogu da nastanu usled instalacije, nameštanja, održavanja ili uklanjanja Usluga ili iON Set Top Box-a, ili usled drugih usluga koje se pružaju unutar vašeg stambenog objekta.

25. Ni u kom slučaju iON nije odgovoran ili obavezan da nadoknadi ili reši sve prigovore, oštećenja, gubitke ili troškove uključujući, između ostalog, izgubljenu platu ili propušten posao, u slušaju da je termin za instalaciju ili održavanje Usluga propušten, bilo od strane iON-a ili trećeg lica.

26. iON neće snositi odgovornost za promene koje ste vi napravili na provodnicima Usluge, iON Set Top Box-u ili drugim aspektima Usluga. Ako neka od tih promena zahteva da zakažete servisiranje ili popravku, iON će naplatiti trošak tih usluga.

27. Prihvatate i slažete se, osim ako je Ugovorom izričito drugačije predviđeno, da iON nije odgovoran za instalaciju, uvođenje, održavanje ili podršku sve opreme koja je u vašem vlasništvu, uključujući između ostalog svu opremu ili softver koja se koristi zajedno sa Uslugama.

28. Ako iznajmite iON Set Top Box od iON-a, iON je u svakom trenutku njegov vlasnik i time prihvatate da nećete prodavati, prebacivati, iznajmljivati, koristiti za svoju dobit ili zaduživati iON Set Top Box ili njegove delove.

29. Korisnički servis iON Usluga će pružati pomoć telefonom u okviru razumnih mogućnosti pozivanjem telefonskog broja tokom radnog vremena naznačenog na internet stranici Usluga. Pomoć je ograničena na vaše probleme korišćenja Usluga i ne mora se odnositi na probleme u vezi sa određenom opremom ili softverom, koje je naznačio iON, po sopstvenom nahođenju. Prihvatate da se neke usluge pružanja podrške mogu naplaćivati onako kako je odredio iON. iON ne može da garantuje rešavanje svakog problema ili prekida Usluge.

30. Prihvatate i slažete se da vam s vremena na vreme iON šalje novosti i obaveštenja u vezi sa Uslugama na e-mail adresu preko koje ste se registrovali.

31. Tokom važenja ovog Ugovora, iON će davati, kao opciju, daljinsku ili terensku podršku dijagnostikovanja (uključujući i opciju da iON popravi ili zameni opremu loše izrade ili materijala) za iON Set Top Box uređaje koje poseduje iON.

32. Tokom važenja ovog Ugovora, iON će davati, kao opciju, daljinsku ili terensku podršku dijagnostikovanja za iON Set Top Box koji vi posedujete. Međutim, postoji mogućnost dodatnih troškova u slučaju terenske podrške takvih iON Set Top Box uređaja.

33. Prihvatate da vam određeni sadržaj programa, informacije i materijal dostupan putem Usluga može biti uvredljiv ili neprikladan i slažete se da iON nije odgovoran ili obavezan za bilo kakvu štetu nanetu vama ili trećem licu koja je posledica uvredljivog ili neprikladnog sadržaja. iON predlaže da maloletna lica koja koriste ove Usluge nadgleda odrasla osoba.

34. Slažete se da ni u jednom trenutku nećete pokušati da:

a. prevarom pristupite zaključanim ili delimičnim programima Usluge ili pristupite bilo kojim programima ili delimičnim programima Usluge bez prethodne registracije za te Usluge i plaćanja odgovarajuće naknade i troškova iON-u;

b. modifikujete ili nameštate iON Set Top Box ili bilo koje drugi uređaj Usluga kako biste izbegli naknadu ili troškove ili u bilo koje druge svrhe;

c. koristite Usluge sa lokacije koja nije vaša adresa za naplatu;

d. preprodajete, distribuirate, iznova distribuirate, javno izlažete ili izvodite, izdajete, emitujete ili prenosite bilo kakav deo, primenu ili pristup, Usluga;

e. delite svoj broj telefona i PIN Usluga ili bilo koji deo, primenu ili pristup, Usluga trećem licu sem onim članovima vašeg stambenog objekta kojima ste vi dozvolili da koriste Usluge;

f. zloupotrebljavate ili koristite bilo koji deo Usluga u komercijalne svrhe ili kao reklamni materijal;

g. koristite Usluge kako biste napravili ili sastavili kolekciju, bazu podataka ili datoteku sadržaja;

h. prevarom pristupate, reprogramirate, dešifrujete, menjate, modifikujete ili utičete na bilo koji vid Usluga;

i. skenirate ili povezujete drugi kompjuterski sistem;

j. ometate ili zaobilazite kompjuterske ili mrežne procedure za identifikaciju;

k. učestvujete u neovlašćenom pristupu mreži ili kompjuteru;

l. izvozite opremu, softver ili podatke izvan Kanade ili Sjedinjenih Država i time kršite primenjive regulative o kontroli izvoza;

m. objavljujete, šaljete, reprodukujete, distribuirate ili drugačije prenosite informacije ili materijale gde takva aktivnost može prouzrokovati građansku odgovornost, ili drugačije krši ili pomaže drugima da krše prava iON-a ili trećeg lica; takvi prekršaji uključuju, između ostalog, učestvovanje u narušavanju autorskih prava, krivotvorenju zaštitnog znaka, patenata, proneveri trgovačkih tajni i kleveti;

n. objavljujete, šaljete, reprodukujete, distribuirate ili drugačije prenosite informacije ili materijale gde takva aktivnost pripada krivičnom delu, ili drugačije učestvuje ili pomaže drugima da učestvuju u krivičnom delu; takvi prestupi su, između ostalog, neovlašćeno korišćenje računara, kleveta, razvrat, dečija pornografija, uznemiravanje, praćenje, širenje pretnje, prestupi u okviru podataka i prevara;

o. učestvujete i pomažete drugima da se uključe u aktivnosti koje na drugi način krše uspostavljene ili prihvaćene načine ponašanja na mreži, krše primenjive statute, često postavljena pitanja, politike, pravila ili smernice iON-a ili trećih lica, ometaju ili ugrožavaju integritet, poslovnu ili sigurnosnu politiku Usluga ili bilo kog televizijskog ili internet sistema, izazivaju žalbe drugih Usluga, televizijskih ili internet korisnika ili trećih lica, suprotne zakonu ili pravilima, po sopstvenom rasuđivanju iON-a, ili su na drugi način nepoželjne;

p. na drugi način kršite prihvatljivu politiku iON-a;

q. koristite ili registrujete sve što predstavlja iON-ov zaštitni znak, trgovačko ime, uniforme, logo, uključujući između ostalog i svaki takav zaštitni znak, ime, uniformu ili logo koji se prikazuje na kanalima Usluga ili internet stranici koju koristi iON, bez pismene dozvole iON-a; ili

r. dozvolite, pomažete ili podstičete treće lice ili entitet da se uključi u gorepomenute aktivnosti.

35. Ako u bilo kom trenutku svedočite bilo kakvom kršenju, bilo od strane osobe ili entiteta, pravila o prihvatljivom korišćenju iz člana 34, a uključuje vaš nalog, slažete se da ćete o tome odmah obavestiti iON na onaj način koji određuje internet stranica Usluga i pružiti iON-u pomoć, gde je zatraženo, u cilju zaustavljanja i/ili sprečavanja takvog kršenja.

36. Bez osporavanja svih prava iON-a da suspenduje, zabrani ili ugasi vaš nalog Usluga sem ako to nije drugačije određeno Ugovorom, iON ima pravo da suspenduje, zabrani ili ugasi vaš nalog Usluga bez upozorenja ako ste, po sopstvenom i potpunom nahođenju iON-a, prekršili bilo koje pravilo prihvatljivog korišćenja određeno u članu 34. Prihvatate i slažete se da iON neće biti odgovoran ili obavezan prema vama ili trećim licima za svaku suspenziju, zabranu ili gašenje vašeg naloga.

37. iON vam dodeljuje ograničeno, neekskluzivno, neprenosivo, povratno pravo da primate sadržaj Usluga, ograničeno vašim poštovanjem uslova i odredbi ovog Ugovora uključujući, između ostalog, politiku prihvatljivog korišćenja Usluga.

38. Prihvatate da sadržaj koji uključuje, ali se ne ograničava na, slike, muziku, zvuk, fotografije, grafiku, tekst, softver, ili drugi materijal kojem se pristupa putem Usluga je zaštićen primenjivim zakonima o autorskom delu, trgovačkim markama, patentima, trgovačkim tajnama i/ili drugim pravima i zakonima o vlasništvu. Dalje prihvatate da, osim ako ti izričito nije drugačije naznačeno ovim Ugovorom, sav sadržaj Usluga, programi, servisi, procesi, dezeni, tehnologije, materijali i sve druge stvari koje su deo Usluge vlasništvo su iON-a, njegovih davalaca licence ili dobavljača i zaštićeni su primenjivim autorskim pravom, zaštitnim znakovima, patentima, trgovačkim tajnama i/ili drugim pravima i zakonima o vlasništvu.

39. Prihvatate da iON ima pravo da nadgleda vaše korišćenje Usluga i prikuplja, zadržava i koristi takve podatke o korišćenju u cilju marketinškog istraživanja i poboljšanja usluge.

40. U slučaju da iON primi žalbu koja se odnosi na vaše korišćenje Usluga, iON ima pravo, po sopstvenom i apsolutnom nahođenju i bez upozorenja ili obaveze, da istraži žalbu i zabrani, suspenduje ili ugasi vaš nalog/naloge.

41. Prihvatate da iON ima pravo, bez upozorenja ili obaveze, da otkrije trećem licu sve korisničke informacije ili sav sadržaj, informacije ili materijal povezan sa nalogom Usluga, ako iON dobronamerno veruje da je takva mera razumno potrebna kako bi se pružile Usluge korisnicima, osiguralo pridržavanje ili sprovođenje odredba ovog Ugovora, pratili zakoni ili regulative, odgovaralo na sve tvrdnje nelegalnog ponašanja ili navodnog kršenja prava trećeg lica, ili kako bi zaštitio sebe ili druge.

42. Prihvatate, u cilju održavanja ili poboljšavanja Usluga ili iz drugih poslovnih razloga, da iON ima pravo da promeni cene i troškove Usluga, kao i karakteristike, minimalne prohteve za opremu i softver, sadržaj programa i svaki drugi vid Usluga u bilo koje vreme bez upozorenja ili obaveze, po sopstvenom i potpunom nahođenju. Ako se ne slažete sa takvim promenama, jedino što vam preostaje jeste da ugasite vaš nalog Usluga.

43. Bez obzira na gorepomenuto, iON će koristiti razumne načine da vas elektronskim putem obavesti na vašu primarnu e-mail adresu, za sva materijalna uvećanja periodične i regularne stope Usluga na vašem nalogu.

44. PRIHVATATE I SAGLASNI STE SA SLEDEĆIM:

a. SVE USLUGE KORISTITE NA SOPSTVENI RIZIK;

b. OVE USLUGE SE PRUŽAJU PO PRINCIPU „TAKVO KAKVO JE“ I „DOK JE DOSTUPNO“;

c. ION NE GARANTUJE RAD SERVISA BEZ GREŠKE ILI PREKIDA;

d. ION I NJEGOVI DOBAVLJAČI NISU ODGOVORNI ZA GUBITAK, UKLANJANJE ILI MENJANJE BILO KOG PRENOSA ILI SADRŽAJA PROGRAMA;

e. ION NIJE ODGOVORAN ZA BILO KOJA DELA ILI PROPUSTE TREĆIH LICA UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, PRETNJE, KLEVETE, NEPRISTOJNO, UVREDLJIVO ILI PROTIVZAKONITO POSTUPANJE ILI SVAKO UGROŽAVANJE TUĐIH PRAVA UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, PRAVA NA INTELEKTUALNU SVOJINU; I

f. ION NIJE ODGOVORAN ZA GUBITAK ILI OŠTEĆENJE VAŠE OPREME ILI SOFTVERA KOJE DIREKTNO ILI INDIREKTNO PROISTIČE IZ KORIŠĆENJA ILI ZLOUPOTREBE USLUGA ILI ION SET TOP BOX-A, ILI INSTALACIJE, ODRŽAVANJA, ILI RADA USLUGA ILI ION SET TOP BOX-A.

45. ION NE POSTAVLJA USLOVE I NE DAJE GARANCIJE ILI PREDSTAVE O POGODNOSTI, POUZDANOSTI, REDOSLEDU, KORIŠĆENJU, SIGURNOSTI, KVALITETU, KAPACITETU, PERFORMANSAMA, DOSTUPNOSTI, PRAVOVREMENOSTI ILI TAČNOSTI USLUGA, BILO KOJIH DRUGIH PROIZVODA ILI USLUGA DOBIJENIH OVIM UGOVOROM ILI MREŽOM ION-A ILI TREĆIH LICA. ION SE IZRIČITO ODRIČE SVIH USLOVA, GARANCIJA I PREDSTAVA, IZRIČITIH, PODRAZUMEVANIH ILI ZAKONSKIH UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, PODRAZUMEVANE USLOVE ILI GARANCIJE SPOSOBNOSTI TRGOVANJA, PODESNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, ISTRAJNOSTI, AUTORSTVA ILI PROTIV NARUŠAVANJA PRAVA, BILO DA NASTAJE TRGOVANJEM, DELOVANJEM, POSLOVANJEM ILI NA DRUGI NAČIN.

46. INTERNET STRANICA USLUGA MOŽE DA SADRŽI LINKOVE KA DRUGIM INTERNET STRANICAMA. OVI LINKOVI SE NUDE ISKLJUČIVO RADI VAŠE POGODNOSTI I UKLJUČIVANJE TAKVIH LINKOVA NE PODRAZUMEVA ODOBRENJE, ISPITIVANJE ILI VERIFIKACIJU OD STRANE ION-A TAKVIH INTERNET STRANICA ILI INFORMACIJA KOJE ONI SADRŽE. ION NIJE ODGOVORAN ZA SADRŽAJ BILO KOJE TAKVE INTERNET STRANICE I NE PRAVI PREDSTAVE, USLOVE ILI GARANCIJE KOJE SE TIČU BILO KOJIH DRUGIH INTERNET STRANICA. AKO ODLUČITE DA DA PRISTUPITE DRUGIM INTERNET STRANICAMA, TO ČINITE NA SOPSTVEN RIZIK.

47. U SLUČAJU BILO KAVOG MATERIJALNOG KRŠENJA OVOG UGOVORA OD STRANE ION-A, VAŠE EKSKLUZIVNO PRAVO ĆE BITI DA PRIMITE UPLATU OD ION-A ZA VAŠA KONKRETNA I DIREKTNA OŠTEĆENJA NASTALA TAKVIM KRŠENJEM, MAKSIMALNE VREDNOSTI JEDNAKE KOLIČINI MANJOJ OD STO DOLARA ($100) ILI UKUPNIM TROŠKOVIMA KOJE VI PLAĆATE ION-U POD OVIM USLOVIMA U PERIODU OD (3) MESECA I KOJA SU ISTOG TRENUTKA PRETHODILA RELEVANTNOM KRŠENJU.

48. OSIM AKO TO NIJE NAZNAČENO U ČLANU 47, NI U KOM SLUČAJU ĆE ION, NJEGOVE MATIČNE I ZAVISNE KOMPANIJE, FILIJALE I NJIHOVI ODGOVARAJUĆI ZVANIČNICI, DIREKTORI, POSREDNICI, ZAPOSLENI, DOBAVLJAČI, PREPRODAVCI I DISTRIBUTERI (ZAJEDNO U DALJEM TEKSTU: „ION ENTITETI“, A POJEDINAČNO: „ION ENTITET“) BITI ODGOVORNI ZA DIREKTNU, INDIREKTNU, POSLEDIČNU ILI KAZNENU ŠTETU, ILI BILO KOJE DRUGE ŠTETE ILI GUBITKE PROFITA, POSLOVNE VREDNOSTI, ŠANSE, ZARADE, KORIŠĆENJE PODATAKA, KOJI PROISTIČU DIREKTNO ILI INDIREKTNO OD ILI U VEZI SU SA OVIM UGOVOROM ILI USLUGAMA, BEZ OBZIRA NA OSNOV POKRETANJA TUŽBE I ČAK I AKO JE JEDAN ILI VIŠE ION ENTITETA BILO SAVETOVANO O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE ILI GUBITKA UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, STETE ILI GUBITKE KOJI PROISTIČU IZ ILI SU NA BILO KOJI NAČIN U VEZI SA SLEDEĆIM:

a. SADRŽAJEM USLUGA ILI BILO KOG MATERIJALA, INFORMACIJA ILI PODATAKA KOJI SE GLEDAJU, EMITUJU ILI KOJIMA SE PRISTUPA PREKO ILI PUTEM USLUGA;

b. KAŠNJENJEM, GREŠKAMA, PREKIDIMA, POGREŠKAMA, PROPUSTIMA, NEDOSTAVLJANJEM, POGREŠNIM DOSTAVLJANJEM, VIRUSIMA ILI LOŠEM PRENOSU BILO KOG SADRŽAJA, INFORMACIJE ILI MATERIJALA PREKO ILI PUTEM ION SISTEMA ILI MREŽA ILI SISTEMA ILI MREŽA TREĆIH LICA; ILI

c. INSTALACIJOM, ODRŽAVANJEM, ILI UKLANJANJEM USLUGA ILI ION SET TOP BOX UREĐAJA OD STRANE ION-A ILI TREĆIH LICA.

49. NEKA PRAVOSUĐA NE DOZVOLJAVAJU ODRICANJE PRAVA OD ODREĐENIH GARANCIJA ILI USLOVA ILI OGRANIČAVANJE ODREĐENIH TIPOVA ODGOVORNOSTI TAKO DA NEKA ODRICANJA OD PRAVA I OGRANIČENJA NAZNAČENA OVIM UGOVOROM SE NE MORAJU ODNOSITI NA VAS.

50. Saglasni ste da ćete osloboditi svaki od iON Entiteta od svih zahteva, tvrdnji, nagrada, dela, postupaka, oštećenja, gubitaka, naplata, troškova i naknada, uključujući pravne naknade, koje snosi ili pravi odgovarajući iON Entitet, koji je rezultat ili je u odnosu sa bilo kojim vašim postupcima ili propustima uključujući, između ostalog, kršenje ili ne ispunjavanje uslova ovog Ugovora.

51.Usluge su dostupne na mesečnom nivou ili tokom jedne godine Ugovorom na određeno. Nakon isteka Ugovora na određeno, takav Ugovor će automatski biti obnovljen kao Ugovor mesečne pretplate (prema aktuelnim stopama naplate), osim ako ne obavestite iON najmanje 30 dana pre isteka određenog perioda, na onaj način koji je naznačen na internet stranici Usluga, o vašoj nameri da Ugovor raskinete ili da stupite u novi Ugovor na određeno (prema aktuelnim stopama naplate).

52. iON ima pravo, po sopstvenom nahođenju, da suspenduje ili ugasi vaš nalog Usluga, i da to stupi na snagu u svakom trenutku, bez upozorenja, iz bilo kog razloga uključujući, između ostalog, situacije kada:

a. bilo koji iznos koji iON dobija od vas nije na vreme izmiren;

b. iON primi žalbu od trećeg lica koja se odnosi na korišćenje ili zloupotrebu Usluga na vašem nalogu; ili

c. kršite ili ste prekršili bilo koju odredbu ili uslov ovog Ugovora.

53. Imate pravo da ugasite svoj nalog Usluga u bilo koje vreme tako što ćete obavestiti iON na onaj način naznačen na internet stranici Usluga. MEĐUTIM, AKO STE POD UGOVOROM NA ODREĐENO I AKO UGASITE SVOJ NALOG USLUGA PRE ISTEKA UGOVORA, ILI AKO ION UGASI VAŠ NALOG IZ BILO KOG RAZLOGA NAVEDENOG U ODELJCIMA (a)-(c) ČLANA 52, OD VAS ĆE SE TRAŽITI DA ISTOK TRENUTKA PLATITE TROŠAK RASKIDA UGOVORA, U ONOM IZNOSU KOJI JE NAZNAČEN NA INTERNET STRANICI USLUGA. PRIHVATATE DA TROŠAK RASKIDA UGOVORA PRESTAVLJA PROCENU ŠTETE KOJU TRPI ION ZBOG PREVREMENOG RASKIDA UGOVORA, A NE KAZNU. iON će pokrenuti postupak raskida ugovora onog dana kada taj zahtev dobije.

54. Ukoliko iON ne ugasi vaš nalog Usluga iz bilo kojih razloga pomenutim u odeljcima (a)-(c) člana 52, iON će refundirati proporcionalni deo vaše pretplatničke mesečne naknade Usluga za mesec u kome se ugovor raskida, zasnovano na datumu početka raskida ugovora. Neiskorišćeni programski kredit Usluga (tamo gde je primenjivo) se ne može refundirati.

55. Gašenje naloga Usluga od strane vas ili iON-a automatski raskida ovaj Ugovor.

56. U slučaju da je vaš nalog Usluga suspendovan, zaključan ili ugašen, mogu nastati dodatni troškovi.

57. Svako gašenje naloga vas neće osloboditi obaveze da izmirite bilo koji iznos koji dugujete ili druge odgovornosti koje nastaju ovim Ugovorom pre pokretanja postupka za raskid.

58. Saglasni ste da vratite sve uređaje koje poseduje iON (iON Set Top Box i daljinske upravljače) onom stovarištu koje je odobrio iON tokom 14 dana od dana kada je vaš nalog Usluga ugašen, osim ako to iON nije drugačije odredio. Ako takvu opremu ne vratite u skladu sa gorepomenutim pravilima, ako se takva oprema vrati oštećena, ili ako ste takvu opremu dodelili, prodali, zadužili, preneli ili iznajmili, prihvatate da platite trošak opreme iON-u od $350,00 kao i primenjive takse. Lokacije zvaničnih stovarišta iON-a se mogu dobiti pozivanjem broja koji je iON objavio na internet stranici usluga. iON nije odgovoran za uklanjanje provodnika ili zidnih ploča vašim gašenjem naloga Usluga.

59. Ovaj Ugovor, uključujući i svu dokumentaciju, internet stranice, pravila, odredbe i politike koje se u njemu spominju, predstavlja kompletan sporazum između iON-a i vas u pogledu pitanja na koja se ovaj Ugovor poziva i nadživljava sve prethodne i istovremene sporazume i ugovore, bilo da su oni napravljeni elektronsko, usmeno ili pisano, između iON-a i vas i u vezi su sa pitanjima ovog Ugovora.

60. Nemogućnost iON-a da insistira ili sprovede strogo poštovanje bilo koje odredbe ovog Ugovora neće se tumačiti kao odricanje tih odredbi ili prava. Isto tako, tok postupanja ili trgovinska praksa između vas i iON-a neće delovati na bilo koju odredbu ovog Ugovora.

61. U slučaju da se bilo koji deo ovog Ugovora smatra nevažećim ili neprimenjivim, nevažeći ili neprimenjivi deo ugovora će se tumačiti u skladu sa primenjivim zakonom što je tačnije moguće kako bi se sprovela prvobitna namera vas ili iON-a, dok će ostatak ovog Ugovora ostati u punoj snazi.

62. Ovaj Ugovor će se tumačiti u skladu sa i na njega će se primenjivati savezni zakoni Kanade i zakoni provincije kojoj pripada vaša adresa za naplatu. Ovim putem neopozivo pristajete na isključivu nadležnost sudova takve provincije u vezi sa svim pitanjima nastalim pod ovim Ugovorom i slažete se da će mesto za rezoluciju takvih pitanja biti u toj provinciji. Korišćenje Usluga u bilo kom pravosuđu koje ne priznaje sve odredbe ovog Ugovora, uključujući između ostalog ovaj odeljak, je zabranjeno.

63. Sve reference prema iON internet adresama u ovom Ugovoru takođe obuhvataju sve buduće ili privremene internet stranice koje sadrže bitno slične informacije kao i internet stranice na koje se odnose.

64. iON ima pravo da bilo kada dodeli prava i obaveze ovim Ugovorom, u potpunosti ili delimično, bez prethodnog upozorenja. Vi ne možete da dodeljujete ovaj Ugovor.

65. Ovaj Ugovor ide u prilog ili obavezuje vas i iON i naše lične i zvanične predstavnike, naslednike i ovlašćenike.

66. Sav novčani iznos pomenut ovim Ugovorom je u kanadskim dolarima, osim ako to nije drugačije naznačeno.

67. Prava, ovlašćenja i rešenja iON-a u ovom Ugovoru uključujući, između ostalog, pravo da suspenduje, ograniči ili ugasi nalog Usluga, dodaju se (ne zamenjujući ih) pravima, ovlašćenjima ili rešenjima koja mogu biti dostupna iON-u zakonski ili u kapitalu.

68. Sledeće odredbe nadživeće raskid ovog Ugovora: Odeljci 5, 7, 9-12, 21, 24, 25, 27, 28, 33, 38-41, 44-50, 53-70 i sve druge odredbe koje svojim značenjem mogu da nadžive raskid ovog Ugovora.

69. Slažete se da ne postoji ni jedan zajednički poduhvat, partnerstvo, zaposlenje ili poslovni odnos između vas i iON-a naznačen u Ugovoru ili korišćenjem Usluga.

70. Naslovi odeljaka u ovom Ugovoru samo predstavljaju pogodnost i nemaju zakonski ili ugovorni efekat.

Naša lokacija

  • Adresa: 23811 Washington Ave. Suite 110
    Murrieta, CA 92562 U.S.A.
  • Telefon: 1.703.768.2746
  • Fax: 1.703.768.5056
  • Email: info@i-on.tv

  • Besplatna info-linija: 1.888.768.3862